Zadzwoń do nas! 56 610 62 28

 • kash

  Na rynku od 1999 roku - tradycja zobowiązuje

 • Retro

  Nowość! Uchwyty meblowe RETRO

 • magazyn

  Realizacje szybkie i w najwyższych standardach

 • biuro

  Pewność i gwarancja - jesteśmy profesjonalistami

 • led

  Oświetlenie LED - standard z gwarancją jakości

 • uchwyty

  Najnowsza stylistyka i klasyczne formy

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Firma KASH, zwana dalej Sprzedawcą, oferuje sprzedaż towarów na niniejszych Warunkach Współpracy i Sprzedaży.
 2. Cenniki produktów, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez Sprzedawcę mają jedynie charakter informacyjny. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w/w materiałów Nabywcom bez konieczności informowania o każdorazowej zmianie.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Wszystkie zamówienia muszą być składane pisemnie. W przypadku braku pisemnego zamówienia Nabywca przyjmuje odpowiedzialność za możliwe wynikłe błędy.
 2. Osoby działające w imieniu Nabywcy powinny posiadać umocowanie do działania w imieniu Nabywcy.
 3. Fakt przyjęcia zamówienia i jego potwierdzenie nie wiąże Sprzedawcy w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych dostarczenie i sprzedaż towarów jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. W szczególności dotyczy to zachowań Nabywcy lub osób trzecich (w tym dostawców Sprzedawcy) lub z powodu siły wyższej.

WARUNKI DOSTAW

 1. Dostawa towaru zakupionego przez Nabywcę jest realizowana na podstawie jego zamówień.
 2. Do każdego zamówienia poniżej 1000 zł netto Sprzedawca dolicza koszty transportu w wysokości 20 zł netto.
 3. Sprzedawca nie wysyła towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przewoźników innych niż firma GLS (ewentualnie na zlecenie odbiorcy jego spedycją na jego koszt).
 4. Po złożeniu zamówienia Nabywca może otrzymać fakturę proformę, wcześniej jednak w tym celu musi skontaktować się ze Sprzedawcą.
 5. Możliwa jest również wysyłka towaru za pobraniem.

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Zapłata Sprzedawcy należności za towar następuje na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę Faktury VAT. Do cen netto wskazanych ofercie Sprzedawca dolicza podatek od towarów i usług w wysokości określonej przepisami prawa.
 2. Każda faktura VAT wystawiona przez Sprzedawcę stanowi jednocześnie wezwanie do zapłaty.
 3. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania należnej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 4. W momencie przekroczenia terminu płatności Sprzedawca nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości określonej przepisami prawa i bez konieczności doręczenia Nabywcy dodatkowego wezwania do zapłaty odsetek za opóźnienie.
 5. W przypadku wątpliwości odnośnie wywiązania się przez Nabywcę ze zobowiązań finansowych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw na rzecz Nabywcy do czasu uregulowania zaległych należności.
 6. Nabywca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub adresu doręczania przesyłek i korespondencji. Brak takowego zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu uważane są za skuteczne.

FAKTURA Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI

 1. Nabywca może otrzymać od Sprzedającego odroczony termin płatności faktur.
 2. Odroczony termin płatności mogą otrzymać jedynie Nabywcy regularnie dokonujący zakupów u Sprzedawcy.
 3. Odroczony termin płatności dla pierwszej faktury wynosi 7 dni.
 4. Sprzedawca może sukcesywnie wydłużać termin płatności, gdy faktury Nabywcy będą opłacane u Sprzedawcy.
 5. W przypadku nieterminowego opłacania faktur przez Nabywcę, Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu jego płatności z faktury terminowej na przedpłatę.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać Sprzedawcy w formie pisemnej.
 2. W razie uszkodzeń, opóźnień lub braków dostarczonych towarów Nabywca jest zobowiązany do kierowania reklamacji i zastrzeżeń do przewoźnika.
 3. Nabywca jest zobowiązany do dokonania przeglądu dostarczonych towarów niezwłocznie po ich odebraniu.
 4. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji przy wadach ilościowych i jakościowych, jeżeli niezwłocznie nie zawiadomi Sprzedawcy o wystąpieniu wady. W przypadku, gdy wada jakościowa wystąpiła później – jeżeli niezwłocznie od dnia wykrycia wady nie zawiadomi Sprzedawcy o wystąpieniu wady (nie dotyczy to wad, które mogły zostać wykryte przy odbiorze towaru).
 5. Jeżeli dostarczone towary posiadają wady ilościowe Nabywca nie może od umowy odstąpić, lecz ma obowiązek wyznaczyć Sprzedawcy termin usunięcia wady nie krótszy niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie terminu Nabywca może żądać obniżenia ceny, a gdy cena nie zostanie obniżona jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
 6. Jeżeli dostarczone towary posiadają wady jakościowe Nabywca nie może od umowy odstąpić, lecz ma obowiązek wyznaczyć Sprzedawcy termin usunięcia wady nie krótszy niż 21 dni. W tym terminie Sprzedawca według swojego uznania usunie wady lub wymieni towary na wolne od wad. Po bezskutecznym upływie terminu Nabywca może żądać obniżenia ceny, a gdy cena nie zostanie obniżona jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
 7. Po usunięciu wad Sprzedawca odsyła Nabywcy towar na swój koszt. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Sprzedawca odsyła towar na koszt Nabywcy.
 8. Zrealizowanie przez Sprzedawcę reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza inne formy rekompensaty.
 9. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia Nabywca zobowiązany jest do przechowywania reklamowanego towaru w sposób należyty uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
 10. Brak zgłoszenia przez nabywcę reklamacji w wyżej opisany sposób i określonych terminach powoduje utratę przez Nabywcę prawa reklamacji.
 11. Sprzedawca zaleca stosowanie w aplikacjach osprzętu z asortymentu Sprzedawcy. W przypadku użycia osprzętu pochodzącego z innego źródła Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie całego systemu.
 12. Oprócz odpowiedzialności z tytułu wad fizycznych Sprzedawca nie ponosi innej odpowiedzialności za jakoś towarów, ich wykonanie, przydatność do sprzedaży, bądź przydatność do jakiegokolwiek innego celu zakładanego przez Nabywcę.
 13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towarów będące wynikiem nieprawidłowego ich przechowywania przez Nabywcę lub poddania dalszemu przetworzeniu lub użytkowaniu w sposób niezgodny z ich właściwościami i zastosowaniem.
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia wynikłe z użytkowania produktu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umów zawieranych na warunkach określonych w niniejszych Warunkach współpracy i sprzedaży jest są właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.